ขายเศษอาหารให้กับบุคคลธรรมดาเพื่อนำไปเลี้ยงปลา ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หากมีรายรับเกิน 1,800,000 บาทต่อปี ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 432) พ.ศ.2548 ประกอบกับ มาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร ​
ขายเรือเดินทะเลให้กับผู้ซื้อในต่างประเทศ ขายแสตมป์ไปรษณียากรต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ