ขายสินค้าเป็นเครดิตให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปขายต่อ โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าลูกค้าจ่ายเงินก่อนกำหนดจะได้ส่วนลด ค่าส่วนลดจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ กรณีลูกค้าคิดยอดส่วนลดจากยอด (Invoice) ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ถูกต้องหรือไม่ และถ้าลูกค้าหักเงินไปแล้ว จะดำเนินการอย่างไร

          ส่วนลดเงินสดดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้ขายต้องระบุเงื่อนไขการให้ส่วนลดไว้ในเอกสารทางการค้า เช่น ใบส่งของใบแจ้งหนี้หรือใบกำกับภาษีด้วย ทั้งนี้ศึกษาได้จาก  คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.118/2545ฯ          ทั้งนี้ การให้ส่วนลดเงินสดดังกล่าวเป็นการให้ภายหลังขายสินค้า ดังนั้นผู้ขายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามปกติโดยคำนวณตามมูลค่าสินค้า เช่น ราคาสินค้า 1,000 บาท เวลาส่งมอบสินค้าก็ออกใบกำกับภาษีในราคา 1,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 70 บาท ผู้ขายต้องนำส่งภาษีขาย 70 บาท แต่เมื่อเก็บเงินลูกค้าหากมีส่วนลดให้อัตราร้อยละ 5 ก็จะเก็บเงินได้เท่ากับ (1,070 – 50) = 1,020 บาท
ขายสินค้าอาหารสัตว์ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่ ขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ จะแสดงมูล