ขายนกกระจอกเทศ ต้องเสียภาษีอย่างไร

          กรณีเป็นบุคคลธรรมดาเงินได้จากการขายนกกระจอกเทศ (กรณีเลี้ยงขาย) เข้าลักษณะเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร หักค่าใช้จ่ายได้อัตราร้อยละ 85 ตามมาตรา 8(38) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502 (ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป หักค่าใช้จ่ายเหมาได้ร้อยละ 60 ตามมาตรา 8 (38) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 629 ) พ.ศ.2560 )  หรือตามความจำเป็นและสมควรหากมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่านั้น ตามมาตรา 8 วรรคท้าย แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502 แต่การขายนกกระจอกเทศได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร
ขายที่ดินได้รับมาทางมรดก เสียภาษีอะไรบ้า ขายน้ำมันดิบที่ได้จากถั่วเหลืองได้รับยกเ