เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ขายที่ดินและเสียอากรแสตมป์เกิน เนื่องจากประเมินราคาที่ดินผิดพลาด ขอคืนได้

          นาย ก. มีสิทธิขอคืนอากรแสตมป์ที่เสียไว้เกิน ดังนี้             1. ที่ดิน จำนวน 15 ไร่ ถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้กระทำเมื่อเกินเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่มีหน้าที่ต้องเสียอากรแสตมป์ ตามลักษณะแห่งตราสารที่ 28.(ข) ใบรับ แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ดังนั้น อากรแสตมป์ที่ได้เสียไว้แล้ว จึงเป็นการเสียอากรที่ผู้ขายมีหน้าที่ต้องเสีย ต่อมาเมื่อราคาประเมินทุนทรัพย์ลดลง ผู้เสียอากรแสตมป์มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนอากรแสตมป์ที่เสียเกินไปตามส่วนมูลค่าที่ลดลง ภายใน 6 เดือน นับแต่วันเสียอากรหรือค่าเพิ่มอากร ตามมาตรา 122 แห่งประมวลรัษฎากร            2. ที่ดิน จำนวน 20 ไร่ ถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้กระทำภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น (เวลา 4 ปี 5 เดือน) มีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 4(6) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 ใบรับจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ ตามลักษณะแห่งตราสารที่ 28.(ข) ใบรับ แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ เนื่องจากเข้าลักษณะเป็นใบรับสำหรับเงินที่ผู้รับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ดังนั้น อากรแสตมป์ที่เสียไว้แล้ว จึงเป็นการเสียโดยไม่มีหน้าที่ ต้องเสีย ผู้เสียอากรแสตมป์มีสิทธิขอคืนอากรแสตมป์ที่เสียเกินไปตามส่วนมูลค่าที่ลดลง ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่ได้ชำระ ตามมาตรา 193/30 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ​
ขายที่ดินเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ขายที่ดินได้รับมาทางมรดก เสียภาษีอะไรบ้า