ขายคืนหน่วยลงทุน RMF ที่ไม่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

          1. หาก นาง อ. ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้เป็นไป ตาม ข้อ 1(2) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90)ฯ ก็จะมีสิทธินำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในปี 2549 เท่าที่ได้จ่ายไปจริง และถือไว้ตลอดปีภาษี ยกเว้นภาษีเงินได้ ตาม มาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 2(55) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126(พ.ศ.2509)ฯ และ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90)ฯ               2. เมื่อ นาง อ. ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้แล้ว ต่อมาได้ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไปทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตาม ข้อ 2(55) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ประกอบกับ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90)ฯ ดังนั้น นาง อ. จึงหมดสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับปีภาษีที่ได้นำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้นๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของแต่ละปีภาษีที่ผ่านมา พร้อมเงินเพิ่ม ตาม มาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
ขายของในตลาดนัด ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มห ขายต้นไม้และรับจัดสวน จดทะเบียนภาษีมูลค่