ขอทราบหลักเกณฑ์การเป็นผู้ประกอบการที่จะอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ (LTO)

          การเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ LTO กรมสรรพากรจะเป็นผู้พิจารณาและแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ หากผู้ประกอบการรายใดมีความประสงค์ที่จะให้ LTO เป็นผู้รับผิดชอบ ให้ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ ณ กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ (ชั้น 11) อาคารกรมสรรพากร ซึ่งกรมสรรพากรจะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป​
ขอทราบหลักเกณฑ์การยื่นแบบสำหรับคนต่างด้า ขอทราบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรา 3 แห่งพระร