ขอทราบวิธีคำนวณประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินอัตราร้อยละ 25

          กำไรสุทธิจริงลบด้วยประมาณการกำไรสุทธิได้เท่าไร นำผลลัพธ์คูณด้วย 100 หารด้วยกำไรสุทธิจริง           ตัวอย่าง บริษัทประมาณการกำไรสุทธิไว้ 70,000 บาท ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 5,000 บาท แต่กำไรสุทธิที่บริษัทยื่นรายการตามแบบ ภ.ง.ด.50 และชำระภาษีเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 100,000 บาท ประมาณการกำไรสุทธิของบริษัทขาดเกินกว่าอัตราร้อยละ 25 หรือไม่           กำไรสุทธิจริง 100,000 – ประมาณการกำไรสุทธิ 70,000                  =  ประมาณการกำไรสุทธิขาด 30,000           กำไรสุทธิ 100                  ประมาณการกำไรสุทธิขาด                         =  30,000*100/100,000 = 30 %
ขอทราบวิธีการส่งเอกสาร และวิธีตรวจสอบการ ขอทราบวิธีปิดอากรแสตมป์ (แสตมป์ปิดทับ) ต