ขอทราบวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์ที่ซื้อในวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ของกิจการ SMEs ที่มีรอบระยะเวลาบัญชี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ซึ่งให้หักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้น ณ วันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในอัตราร้อยละ 40

          กิจการ SMEs  ซื้อคอมพิวเตอร์ใช้ในกิจการไม่ว่าก่อนหรือหลังวันที่ 7 สิงหาคม 2551 ให้คำนวณหักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมา ในอัตราร้อยละ 40 ของมูลค่าต้นทุน ส่วนที่เหลือให้หักภายใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีนับแต่วันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมา ตามเงื่อนไขและอัตราที่กำหนดหลักเกณฑ์ ตามมาตรา 4 จัตวา แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 473) พ.ศ.2551                วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคามีดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               หน่วย : บาท   ค่าเสื่อมราคาของคอมพิวเตอร์ มูลค่า 100,000 บาท                                            ปีที่ 1        ปีที่ 2        ปีที่ 3                                     ปีที่ 4  ณ วันที่ได้มา    1 -31 ธ.ค.       รวม        ค่าเสื่อม  มูลค่าซาก    คงเหลือ      40,0001  1,698.632   41,698.633  20,0004   20,0005  18,301.376          1 18,300.377         ที่มาของตัวเลข                    1  = 100,000 x 40/100                    2  =   60,000/3 x 31/365                    3  =   40,000 + 1,698.63                    4  =   60,000/3                    5  =   60,000/3                    6  = 100,000 - (41,698.63 + 20,000 + 20,000)                    7  =   18,301.37 - 1      
ขอทราบว่าแบบแจ้งข้อความคนต่างด้าวในอินเท ขอทราบวิธีการคำนวณเฉลี่ยค่าใช้จ่ายของภริ