ขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะใช้แบบฟอร์มใด และขอได้ที่ไหน

          ใช้แบบ ภ.พ.08 สามารถ Download ได้จาก www.rd.go.th/บริการอิเล็กทรอนิกส์/Download/แบบแสดงรายการภาษี แบบคำร้อง/ภาษีมูลค่าเพิ่ม   ภ.พ. 08   แบบคำขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (ฐานภาษีไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี ใช้ถึง 31 มีนาคม 2548) ภ.พ. 08   แบบคำขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (ฐานภาษีไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี เริ่มใช้ 1 เมษายน 2548)
ข้อดีของการยื่นแบบและชำระภาษีแบบรวมรายกา ขอทราบขั้นตอนการจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลจากโป