เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

การได้มาซึ่งทรัพย์สิน หากมีรายจ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ค่าใช้จ่ายในการทดลองใช้เครื่องจักร ค่าติดตั้งเครื่องจักร ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ฯลฯ ที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่ได้มาซึ่งทรัพย์สิน รายจ่ายดังกล่าวถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได้หรือไม่

          รายจ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ค่าใช้จ่ายในการทดลองใช้เครื่องจักร ค่าติดตั้งเครื่องจักร ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ฯลฯ ที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่ได้มาซึ่งทรัพย์สิน ถือเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน ต้องห้ามมิให้นำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี ตามมาตรา 65 ตรี(5) แห่งประมวลรัษฎากร
การได้มาซึ่งทรัพย์สิน หากมีรายจ่ายอื่น เกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ค่าใช้จ่ายในการทดลองใช้เครื่องจักร ค่าติดตั้งเครื่องจักร ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ฯลฯ ที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่ได้มาซึ่งทรัพย์สิน รายจ่ายดังกล่าวถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได้หรือไม่
การให้เช่าอาคารและเรียกเก็บค่าบริการส่วน การได้รับสิทธิประโยชน์ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ