การใช้บริการโทรศัพท์ ดังนี้ ต้องคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร ตัวอย่าง ในใบแจ้งยอด ค่าบริการ 1,000 บาท ค่าเช่า 100 บาท หักส่วนลด(คืนเงินประกัน) 100 บาท สุทธิก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,000 บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 70 บาท รวม 1,070 บาท

          คำนวณหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ดังนี้                    ค่าบริการ 1,000 บาท หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3  = 30  บาท                ค่าเช่า     100  บาท หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ   5  =   5  บาท หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ระบุจำนวนเงินรวม 1,100 บาท ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 35 บาท​
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
การโอนใบหุ้นกู้ต้องปิดอากรแสตมป์ในใบหุ้น การใช้สิทธิยกเว้นเงินได้ 190,000 บาท กรณ