การโอนใบหุ้นกู้ต้องปิดอากรแสตมป์ในใบหุ้นอย่างไร หรือไม่

          การโอนใบหุ้นกู้ ต้องปิดอากรแสตมป์ เนื่องจากเข้าลักษณะแห่งตราสาร 2. ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ซึ่งต้องเสียอากรแสตมป์ โดยผู้โอนเป็นผู้มีหน้าที่เสียอากร และผู้รับโอนเป็นผู้ขีดฆ่าอากรแสตมป์ คิดตามราคาหุ้นที่ชำระแล้ว หรือตามราคาในตราสารแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่าทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท เสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ยกเว้นโอนใบหุ้นกู้ ซึ่งสหกรณ์หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้ออก ไม่ต้องเสียอากร​
การโอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ และใบรับรองหนี้ ล การใช้บริการโทรศัพท์ ดังนี้ ต้องคำนวณภาษ