การโอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ และใบรับรองหนี้ ลักษณะใดที่ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์

          การโอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ และ ใบรับรองหนี้ ซึ่งสหกรณ์ หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้ออก ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ ตามลักษณะตราสาร 2. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
การโอนอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่ได้ชำระภาษีธ การโอนใบหุ้นกู้ต้องปิดอากรแสตมป์ในใบหุ้น