เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

การโอนอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่ได้ชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ เจ้าพนักงานประเมินมีสิทธิประเมินเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะได้หรือไม่

          หากเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร ที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 246) พ.ศ.2534 เมื่อผู้ขายอสังหาริมทรัพย์มิได้ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ธ.40) และมิได้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะได้ภายใน 10 ปีนับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ ตามมาตรา 193/31 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยไม่ต้องออกหมายเรียกแต่ประการใด
การโอนสินค้าปลอดภาษีจากคลังสินค้าทัณฑ์บน การโอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ และใบรับรองหนี้ ล