การหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ตามข้อ 2(6) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2551 มีผลใช้บังคับตั้งแต่เมื่อไร เนื่องจากตามข้อ 2 และข้อ 4 ให้ใช้บังคับสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้เริ่มทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป แต่ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป

          การยกเว้นเงินได้สำหรับเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) มีผลใช้บังคับสำหรับเงินได้ในปีภาษี 2551 เป็นต้นไป แต่หลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์ และหลักฐานในการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ต้องแยกออกจากเบี้ยประกันภัยสำหรับความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมนั้น ให้เริ่มใช้บังคับสำหรับกรมธรรม์ที่ได้ทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป​
การหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ตามข้อ 2(6) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2551 มีผลใช้บังคับตั้งแต่เมื่อไร เนื่องจากตามข้อ 2 และข้อ 4 ให้ใช้บังคับสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้เริ่มทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป แต่ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป
การหักลดหย่อนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเ การหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตของกรมธรรม์