เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

การหักลดหย่อนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมหักได้จำนวนเท่าใด

          ให้หักได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง ตามมาตรา 47(1)(ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ไม่เกินตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ซึ่งมีวิธีการคำนวณ ดังนี้          - กรณีผู้ประกันตน ตามมาตรา 33                เงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ กำหนดเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท และไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท โดยคิดจากอัตราเงินสมทบ 5% เช่น 15,000 x 5% = 750 บาทต่อเดือน ทั้งปี = 9,000 บาท           - กรณีผู้ประกันตน ตามมาตรา 39                เงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ จากฐานค่าจ้าง 4,800 บาทเท่ากันทุกคน โดยคิดจากอัตราเงินสมทบ 9% เช่น 4,800 x 9% = 432 บาทต่อเดือน ทั้งปี = 5,184 บาท (แหล่งข้อมูลสำนักงานประกันสังคม : กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2538) และ www.sso.go.th >ข่าวสาร >ข่าวประชาสัมพันธ์)           ทั้งนี้ ปีภาษี 2557-2559 ไม่มีการลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม           หมายเหตุ สำหรับปีภาษี 2556 มีการลดอัตราสมทบกองทุนประกันสังคม ให้หักลดหย่อนดังนี้                    1. กรณีมีเงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ให้หักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 7,200 บาท           2. กรณีมีเงินได้อื่น และเป็นผู้ประกันตนเอง ตามมาตรา 39 ให้หักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,032 บาท           สำหรับรับปีภาษี 2555 มีการลดอัตราสมทบกองทุนประกันสังคม ให้หักลดหย่อนดังนี้                    1. กรณีมีเงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ให้หักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 6,300 บาท           2. กรณีมีเงินได้อื่น และเป็นผู้ประกันตนเอง ตามมาตรา 39 ให้หักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3,456 บาท  
การหักลดหย่อนสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิด การหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ตามประกาศอ