เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

การหักรายจ่ายตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 315) พ.ศ.2540 เกี่ยวกับค่าเช่าทรัพย์สินประเภทรถยนต์นั่งไม่เกิน 10 คน สามารถหักเป็นรายจ่ายได้เท่าไร

          ค่าเช่าทรัพย์สินประเภทรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต หักเป็นค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินคันละ 36,000 บาทต่อเดือน ในกรณีที่เช่าเป็นรายเดือนหรือรายปี หรือไม่เกินคันละ 1,200 บาทต่อวัน ในกรณีที่เช่าเป็นรายวัน เศษของเดือนให้คิดเป็นวัน หากเช่าไม่ถึง 1 วัน ให้คำนวณค่าเช่าตามส่วนของระยะเวลาที่เช่า ทั้งนี้ โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย ตามมาตรา 4(2) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 315) พ.ศ.2540
การหักภาษี ณ ที่จ่ายของโทรศัพท์บ้านและโท การหักลดหย่อน กรณีสามีภริยาบริจาคเงินร่ว