การหักค่าใช้จ่ายสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อัตราร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 60,000 บาท สำหรับเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร บางคนมีเงินได้มากๆ และมีค่าใช้จ่ายมาก แต่ให้หักค่าใช้จ่ายได้เพียงเท่านี้ ถือว่ายังไม่เป็นธรรมกรมสรรพากรจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร

          สำหรับเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร หากมีลักษณะเป็นธุรกิจการพาณิชย์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายมากถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร สามารถหักค่าใช้จ่ายเหมา  หรือหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรหากมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่า มีค่าใช้จ่ายมากกว่านั้น ตามมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 629 ) พ.ศ.2560 ใช้สำหรับ ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป )
การหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรจะใ การหักค่าใช้จ่ายเงินได้ ตามมาตรา 40(8) แ