การยื่นแบบคำร้อง ค.10 ใช้ในกรณีใดบ้าง

          กรณีที่ต้องยื่นขอคืนด้วยแบบคำร้อง ค.10  (ให้ยื่นเป็นประเภทภาษีเป็นรายเดือนภาษี/ปีภาษี/รอบระยะเวลาบัญชี)           1. กรณียื่นแบบชำระภาษีไว้เกิน หรือผิด หรือซ้ำ           2. กรณียื่นแบบชำระภาษีไว้เกิน แต่มิได้ลงชื่อขอคืนในแบบฯ           3. กรณีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องยื่นแบบแต่ได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว           4. กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมิได้นำเครดิตภาษีที่เหลืออยู่ไปใช้ในเดือนถัดไป​
การยื่นแบบ อ.ส.4ข ที่กำหนดให้ยื่นภายในวั การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต กรณีที่ไม่สาม