การยื่นแบบ ว.พ.01 และผู้มีอำนาจลงนาม

          นิติบุคคลที่ประสงค์จะรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ตามข้อ 2 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 3) ให้ยื่นคำขอเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี แบบ ว.พ.01 (เอกสารท้าย ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การยื่นคำขอเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทศโนโลยี สำหรับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ) ณ กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การยื่นคำขอเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สำหรับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยผู้มีอำนาจลงนาม มีดังนี้           1. กรณีตาม 1. ผู้ลงนามในการยื่นแบบ ว.พ.01 จะต้องเป็นผู้แทนของนิติบุคคล ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นตามกฎหมาย           2. กรณีตาม 2. และ 3. การมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ลงนามในการยื่นคำแบบ ว.พ.01 ย่อมมีสิทธิกระทำได้ โดยต้องทำเป็นหนังสือ ตามมาตรา 797 และมาตรา 798 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่กรณีการมอบอำนาจช่วงนั้น หากไม่ได้มีการระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถมอบอำนาจช่วงได้ ไม่สามารถกระทำได้ ทั้งนี้  การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องเสียอากรแสตมป์ ตาม ลักษณะตราสาร 7. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ซึ่งต้องเสียอากรแสตมป์ โดยผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบเป็นผู้ขีดฆ่าอากรแสตมป์ แบ่งเป็น 3 กรณี           1. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลเดียวหรือหลายคน กระทำการครั้งเดียว เสียอากร 10 บาท           2. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลเดียวหรือหลายคนร่วมกระทำการมากกว่าครั้งเดียว เสียอากร 30 บาท           3. กรณีมอบอำนาจให้กระทำการมากกว่าครั้งเดียว โดยให้บุคคลหลายคนต่างคนต่างกระทำกิจการแยกกันได้ คิดตามรายตัวบุคคลที่รับมอบคนละ 30 บาท            นอกจากนี้แล้ว ให้แนบเอกสาร ดังนี้           1. ภาพถ่ายหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ            2. รายชื่อนักวิจัยและประวัติโดยละเอียด (ให้แยกระหว่างนักวิจัยที่เป็นพนักงานประจำ และที่จ้างเป็นครั้งคราว)           3. ภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20)           4. ตัวอย่างใบรับ ตามข้อ 6 ของประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับดังกล่าว           5. รายละเอียดเครื่องจักร/อุปกรณ์ เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี (ถ้ามี)           6. ข้อมูลโดยย่อของการประกอบกิจการในปัจจุบัน และแผนการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี (ถ้ามี)            หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นจำนวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน (แบบ ว.พ.01) ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 598) พ.ศ.2559 ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการยื่นคำขอเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ ประกาศกระทรวงการคลัง ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 391)
การยื่นแบบ ภ.พ.36 ต้องแนบ เอกสารประกอบ อ การยื่นแบบ อ.ส.4ข ที่กำหนดให้ยื่นภายในวั