การยื่นแบบ ภ.พ.36 จะต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีใด และสามารถศึกษาได้ในประมวลรัษฎากรตามมาตราใด

          การยื่นแบบ ภ.พ.36 เป็นการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้จ่ายค่าสินค้าหรือบริการให้กับผู้ประกอบการที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้            1. ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรเข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม            2. ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร            3. ผู้ทอดตลาดซึ่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียน            4. ผู้ประกอบการขายสินค้าหรือให้บริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ให้กับผู้รับโอนสินค้าหรือบริการ ตามมาตรา 83/5 - 83/6 และ มาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร 
การยื่นแบบ ภ.พ.30 เพิ่มเติมเนื่องจากมียอ การยื่นแบบ ภ.พ.36 ต้องแนบ เอกสารประกอบ อ