การยื่นแบบ ภ.ธ.40 เพิ่มเติมเกินกำหนดเวลา และมีภาษีต้องชำระ ทำให้ต้องเสียเงินเพิ่มและเบี้ยปรับจะต้องคำนวณรายได้ส่วนท้องถิ่นจากยอดใด

          กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ พร้อมรายได้ท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 10 แทนราชการส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ส่วนราชการท้องถิ่น พ.ศ.2534 ประกอบกับ พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2534 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 เป็นต้นไป           ดังนั้น  ในการยื่นแบบ ภ.ธ.40 ไม่ว่าจะเป็นฉบับปกติภายในกำหนดเวลา หรือฉบับปกติเกินกำหนดเวลา หรือฉบับเพิ่มเติมเกินกำหนดเวลา กรณีมีเงินภาษีต้องชำระ ทำให้ต้องเสียภาษีพร้อมเงินเพิ่ม และเบี้ยปรับ ให้คำนวณรายได้ส่วนท้องถิ่น ดังนี้           1.  ยื่นแบบ ภ.ธ.40  ฉบับปกติ ภายในกำหนดเวลา ให้คำนวณจากจำนวนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ (ข้อ 12 ของแบบ ภ.ธ.40)           2.  ยื่นแบบ ภ.ธ.40  ฉบับปกติ เกินกำหนดเวลา หรือฉบับเพิ่มเติมเกินกำหนดเวลา ให้คำนวณจากจำนวนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมเงินเพิ่มและเบี้ยปรับ (ข้อ 15 ของแบบ ภ.ธ.40)
การยื่นแบบ ภ.ธ.40 เกินกำหนดเวลาต้องเสียค การยื่นแบบ ภ.พ.30 (กรณียื่นแทน) ผ่านอินเ