การยื่นแบบ ภ.ธ.40 เกินกำหนดเวลาต้องเสียค่าปรับอย่างไร

          ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 90(3) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ มาตรา 91/21(7) แห่งประมวลรัษฎากร โดยกำหนดอัตราที่ควรเปรียบเทียบปรับ กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ดังนี้                1. ภายใน 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา เสียค่าปรับขั้นต่ำกระทงละ    300 บาท                2. เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา      เสียค่าปรับขั้นต่ำกระทงละ    500 บาท                          3. เจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด                  เสียคาปรับขั้นต่ำกระทงละ 1,000 บาท
การยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 มีกำหนดเวลายื่นภายใน การยื่นแบบ ภ.ธ.40 เพิ่มเติมเกินกำหนดเวลา