การยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ผ่านอินเทอร์เน็ต กรณีนายจ้างยื่นแบบฯ แทนพนักงานลูกจ้าง เมื่อได้ดำเนินการยื่นแบบฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะพิมพ์แบบ ภ.ง.ด.91 ของลูกจ้างแต่ละคนที่ยื่นไปอย่างไร

          การยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ผ่านอินเทอร์เน็ต  กรณีนายจ้างยื่นแบบฯ แทนพนักงานลูกจ้าง  นายจ้างสามารถยื่นคำขอแบบ ภ.ง.ด.91 ของพนักงานลูกจ้างได้  เนื่องจากขณะนี้ไม่สามารถให้บริการพิมพ์แบบ ภ.ง.ด.91 ของลูกจ้าง (นายจ้างยื่นแทนลูกจ้าง) จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร  โดยให้ติดต่อขอรับด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 27  อาคารกรมสรรพากร  หรือส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งจะได้รับข้อมูลในรูปของแผ่นซีดี (CD)  โดยแบบ ภ.ง.ด.91 ดังกล่าว จะแยกเป็นรายบุคคลตามจำนวนพนักงานลูกจ้างที่ยื่นแบบฯ ทั้งนี้  มีเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้           1.  คำร้องขอแบบ ภ.ง.ด.91 ของลูกจ้าง (นายจ้างยื่นแทนลูกจ้าง)  ระบุชื่อ ที่อยู่ ของผู้รับข้อมูลแบบ ภ.ง.ด.91 ดังกล่าว  พร้อมรายละเอียดของผู้ประกอบการ (นายจ้าง) ซึ่งยื่นแบบฯ แทนลูกจ้าง  ถึงผู้อำนวยการกองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร            2.  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จากกระทรวงพาณิชย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)           3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ/ผู้มีอำนาจ/กรรมการผู้มีอำนาจหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ พร้อมสำเนา           4.  กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ (ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ  พร้อมสำเนา           ทั้งนี้  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ (นายจ้าง)  กรณีไม่สะดวกไปติดต่อที่ กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร ด้วยตนเอง  ให้ติดต่อสอบถามและดำเนินการยื่นคำขอรับแบบ ภ.ง.ด.91 ของลูกจ้าง  ณ สำนักงานสรรพากรภาค  หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ต่อไป           หมายเหตุ  นายจ้างสามารถพิมพ์ใบเสร็จแบบ ภ.ง.ด.91 ของลูกจ้าง ได้จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร  www.rd.go.th > ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  เลือกเมนู WHAT’S NEW  และเลือกหัวข้อ  “พิมพ์แบบ/ใบเสร็จ ภ.ง.ด.91 นายจ้าง”  เพื่อเข้าสู่ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ภ.ง.ด.91 (นายจ้างยื่นแทนลูกจ้าง) ต่อไป    
การยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ผ่านอินเทอร์เน็ต กรณ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ผ่านอินเทอร์เน็ต กรณ