การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91/94 ผ่านอินเทอร์เน็ต ต้องนำส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการหักค่าลดหย่อนให้กรมสรรพากรหรือไม่ และหากไม่ต้องนำส่งต้องเก็บรักษาเอกสารไว้นานเท่าใด และกรมสรรพากรมีวิธีการตรวจสอบข้อมูลอย่างไร

          การยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด.90/91/94 ผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ต้องนำส่งเอกสารหลักฐานแต่อย่างใด แต่ผู้เสียภาษียังคงต้องเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการลดหย่อนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี กรณีมีเหตุสงสัย เจ้าหน้าที่สรรพากรอาจขอตรวจสอบดูเอกสารหลักฐาน จะต้องนำมาแสดงตามที่ได้ใช้สิทธิ์ไว้ ซึ่งกรมสรรพากรมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอก ดังนั้น หากข้อมูลใดไม่สามารถสืบค้นได้ จึงจะขอดูเอกสารหลักฐานเฉพาะบางประเด็นที่จำเป็นเท่านั้น​
การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91/94 ผ่านอินเทอร์เน การยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 กรณีนายจ้างยื่นแบบฯ