เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายไปก่อนปี 2551 กับที่ได้จ่ายไปตั้งแต่ปี 2551 หรือปี 2552 แตกต่างกันอย่างไร และในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 สำหรับปีภาษี 2552 หากบริษัทประกันชีวิตไม่ได้แยกจำนวนเงินที่จ่ายไปว่า เป็นเบี้ยประกันชีวิตเท่าใด เป็นเบี้ยประกันเพิ่มเติมอย่างอื่นเท่าใดจะต้องดำเนินการอย่างไร

          การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2(61) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)  ประกอบกับประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) ให้ยกเว้นเงินได้ที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ เฉพาะกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิต มีกำหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และเป็นการประกันชีวิตที่ได้เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักรเท่านั้น           กรณีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตสำหรับความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติม หากเป็นกรมธรรม์ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป ไม่สามารถนำไปใช้คำนวณในการยกเว้นภาษีได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศฉบับดังกล่าว ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานจากผู้รับประกันภัยที่พิสูจน์ได้ว่า มีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต และกรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติม หลักฐานต้องระบุจำนวนเบี้ยประกันชีวิต และเบี้ยประกันภัยที่จ่ายสำหรับความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมแยกออกจากกัน หากผู้รับประกันภัยไม่ได้แยกจำนวนเงิน ให้นำหลักฐานดังกล่าวไปให้ผู้รับประกันภัยแยกจำนวนเงินให้ชัดเจน มิฉะนั้นจะนำมาเป็นหลักฐานในการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ได้ เนื่องจากไม่เป็น ตามข้อ 4 ของประกาศฉบับดังกล่าว​
การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายไปก่อนปี 2551 กับที่ได้จ่ายไปตั้งแต่ปี 2551 หรือปี 2552 แตกต่างกันอย่างไร และในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 สำหรับปีภาษี 2552 หากบริษัทประกันชีวิตไม่ได้แยกจำนวนเงินที่จ่ายไปว่า เป็นเบี้ยประกันชีวิตเท่าใด เป็นเบี้ยประกันเพิ่มเติมอย่างอื่นเท่าใดจะต้องดำเนินการอย่างไร
การยกเว้นภาษีเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนประจ