เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

การยกเว้นภาษีเงินได้จากการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน RMF กรณีเกษียณอายุ

           1. กรณี นาย ก. ออกจากงานเมื่ออายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์  และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีต่อเนื่องกัน รวมทั้งการได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2(36) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 1 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 292 (พ.ศ.2555)           ทั้งนี้ การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตามข้อ 1 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 292 (พ.ศ.2555) ดังกล่าว  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 223)           2. นาย ก. ได้ซื้อหน่วยลงทุน RMF ครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2545 ดังนั้น วันที่ครบกำหนด 5 ปีนับแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก คือวันที่ 12 ธันวาคม 2550 การที่นาย ก. ขายคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2550 เป็นต้นไป ถือว่าได้ถือหน่วยลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนเมื่อมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ ดังนั้น เงินที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน และเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 2(55) และ (65) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 4 และ ข้อ 6 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ.2551)
การยกเว้นภาษีเงินได้กรณีผู้สูงอายุ 65 ปี การยกเว้นภาษีเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน