การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กรณียื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต มีขั้นตอนอย่างไรและสามารถดำเนินการได้เมื่อใด

          หลังจากทำรายการยื่นแบบและชำระภาษี (ถ้ามี) ผ่านอินเทอร์เน็ตเสร็จสมบูรณ์แล้ว ประมาณ 2 วันทำการ จึงสามารถดำเนินการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ คือ           1. เข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th == > บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต == > บริการ สมาชิก == > พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน             2. Log in เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password)            3. เลือกประเภทแบบแสดงรายการภาษีที่ต้องการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน            4. ป้อนรายการข้อมูล เช่น หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ หรือ เดือน/ปีภาษี            5. Double Click ที่หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ จะปรากฏใบเสร็จรับเงิน            6. พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน​
การพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่า การยกเว้นภาษีสำหรับการซื้อหน่วยลงทุนเพื่