การผลิตวุ้นผงจากสาหร่ายทะเล โดยมีกรรมวิธีการผลิตคือนำสาหร่ายทะเลล้างด้วยน้ำผสมโซดาไฟและไฮโดรคลอริก แล้วนำมาต้มโดยใส่ผงกรอง นำน้ำวุ้นแช่เย็นจนแข็ง เข้าอบจะได้วุ้นแห้งเป็นแผ่น เพื่อรักษาสภาพไว้มิให้เสียเพื่อสะดวกแก่การจำหน่ายถือเป็นการขายสินค้า ตามมาตรา 81(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่

          วุ้นผงที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตเข้าลักษณะเป็นพืชผลทางการเกษตรที่ได้แปรรูปหรือแปรสภาพเป็นอาหารหรือสินค้าอื่นแล้ว การขายพืชผลทางการเกษตรที่ได้แปรรูปหรือแปรสภาพแล้วในราชอาณาจักรไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
การผลิตวุ้นผงจากสาหร่ายทะเล โดยมีกรรมวิธีการผลิตคือนำสาหร่ายทะเลล้างด้วยน้ำผสมโซดาไฟและไฮโดรคลอริก แล้วนำมาต้มโดยใส่ผงกรอง นำน้ำวุ้นแช่เย็นจนแข็ง เข้าอบจะได้วุ้นแห้งเป็นแผ่น เพื่อรักษาสภาพไว้มิให้เสียเพื่อสะดวกแก่การจำหน่ายถือเป็นการขายสินค้า ตามมาตรา 81(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
การปิดแสตมป์บริบูรณ์ หมายความว่าอย่างไร การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน กฎหมายยอมให