การปิดแสตมป์บริบูรณ์ หมายความว่าอย่างไร

          การปิดแสตมป์บริบูรณ์ ตามมาตรา 103 แห่งประมวลรัษฎากร หมายความว่า           1. กรณีแสตมป์ปิดทับ คือ การเสียอากรโดยปิดแสตมป์ทับกระดาษก่อนกระทำ หรือ ในทันทีที่ทำตราสาร เป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียและได้ขีดฆ่าแสตมป์นั้นแล้ว หรือ           2. กรณีแสตมป์ดุน คือ การเสียอากรโดยใช้กระดาษมีแสตมป์ดุนเป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียและขีดฆ่าแล้ว หรือโดยยื่นตราสารให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับแสตมป์ดุนและชำระเงินเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียและขีดฆ่าแล้ว           3. กรณีชำระอากรเป็นตัวเงิน คือ การเสียอากรเป็นตัวเงิน เป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสีย ตามบทบัญญัติในหมวดนี้ หรือตามระเบียบที่อธิบดีจะได้กำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ​
การปิดอากรแสตมป์ใบสั่งจ้างที่มีมูลค่าเป็ การผลิตวุ้นผงจากสาหร่ายทะเล โดยมีกรรมวิธ