การประปานครหลวงจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้เกษียณอายุที่ไม่ใช้สิทธิลาหยุดพักผ่อนประจำปี โดยคำนวณจากเงินเดือนเดือนสุดท้ายของพนักงานที่เกษียณอายุ หารด้วย 30 คูณด้วยจำนวนวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ไม่ได้ใช้สิทธิลา แต่ไม่เกิน 30 วัน ตามคำสั่งของการประปานครหลวง เงินค่าตอบแทนดังกล่าว ถือเป็นเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานหรือไม่

          เงินค่าตอบแทนดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ตามข้อ 1(ง) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 45)
การประปานครหลวงจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้เกษียณอายุที่ไม่ใช้สิทธิลาหยุดพักผ่อนประจำปี โดยคำนวณจากเงินเดือนเดือนสุดท้ายของพนักงานที่เกษียณอายุ หารด้วย 30 คูณด้วยจำนวนวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ไม่ได้ใช้สิทธิลา แต่ไม่เกิน 30 วัน ตามคำสั่งของการประปานครหลวง เงินค่าตอบแทนดังกล่าว ถือเป็นเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานหรือไม่
การประปานครหลวงจ่ายเงินค่าจ้างให้กับมหาว การประปานครหลวงทำสัญญาวางท่อให้กับสำนักง