การที่กรมสรรพากรให้ดอกเบี้ยจากการได้รับคืนเงินภาษีอากรในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน ของเงินภาษีอากรที่ได้รับคืนแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เงินดอกเบี้ยดังกล่าวต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้ได้นิติบุคคลหรือไม่ และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

          1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล               เงินดอกเบี้ย ตามมาตรา 4 ทศ แห่งประมวลรัษฎากร ถือเป็นรายได้ในการคำนวณภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร และถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตาม มาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร           2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย               ผู้สั่งจ่ายเงินได้พึงประเมินดังกล่าว มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ไว้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
การทำสัญญาประกันวินาศภัยซึ่งมีระยะเวลาคุ การที่ผู้รับคืนเงินภาษีอากรเกินไป โดยไม่