การทำลายอะไหล่เครื่องบินซึ่งหมดอายุการใช้งานแล้วต้องปฏิบัติตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.79/2541ฯ หรือไม่

          ต้องปฏิบัติ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.79/2541ฯ
การทำลายสินค้า ดูแนวปฏิบัติจากที่ใด การทำสัญญาจ้างทำของกับส่วนราชการ มูลค่า