การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีข้อกำหนดให้พนักงานพ้นจากตำแหน่งได้เมื่อพนักงานมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ต่อมา ททท. มีโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปี 2548-2550 โดยกำหนดให้พนักงานที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ นาย อ. เป็นพนักงาน ททท. ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2520 มีอายุ 58 ปี และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเกินกว่า 5 ปี ได้รับอนุมัติให้เกษียณอายุก่อนกำหนด และได้รับเงินได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นาย อ. จะต้องนำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

          เนื่องจากข้อกำหนดของ ททท. มิได้กำหนดให้พนักงานเกษียณอายุก่อนครบ 60 ปีบริบูรณ์  ดังนั้น การที่ ททท. กับพนักงานตกลงกันภายหลังให้เกษียณอายุก่อนกำหนด จึงไม่เป็นไปตามข้อบังคับของ ททท. การเกษียณอายุของ นาย อ. จึงไม่ถือเป็นการออกจากงานเพราะครบกำหนดหรือสิ้นกำหนดเวลาการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตามข้อ 1(1) ของประกาศอธิบดีฯ  ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 52) เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2(36) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 1 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 277 (พ.ศ.2553)            ทั้งนี้  การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตามข้อ 1 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 277 (พ.ศ.2553) ดังกล่าว  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 188) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 202) ซึ่งเป็นการยกเลิกประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 52)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีข้อกำหนดให้พนักงานพ้นจากตำแหน่งได้เมื่อพนักงานมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ต่อมา ททท. มีโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปี 2548-2550 โดยกำหนดให้พนักงานที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ นาย อ. เป็นพนักงาน ททท. ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2520 มีอายุ 58 ปี และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเกินกว่า 5 ปี ได้รับอนุมัติให้เกษียณอายุก่อนกำหนด และได้รับเงินได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นาย อ. จะต้องนำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่
การทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร จะต้องเข การทำประกันชีวิตหมู่ สามารถนำเบี้ยประกัน