เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

การตัดหนี้สูญที่มีจำนวนเงินเกิน 500,000 บาท กรณีเป็นลูกหนี้ต่างประเทศต้องดำเนินการอย่างไร

          การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายมีจำนวนเกิน 500,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นหนี้ของลูกหนี้ในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กำหนดในข้อ 4 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ.2534)           ทั้งนี้ในการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ต่างประเทศ เจ้าหนี้ไม่อาจใช้คำพิพากษา คำบังคับ หรือคำสั่งของศาลต่างประเทศเป็นเอกสารหลักฐานในการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ตามข้อ 4(2) และ (3) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ.2534) ได้ หากบริษัทจะดำเนินการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ต่างประเทศ ในกรณีที่หนี้มีจำนวนเกิน 500,000 บาท ได้ต้องดำเนินการฟ้องลูกหนี้ต่างประเทศเป็นคดีแพ่งในศาลไทย และในกรณีนั้นๆ ได้มีคำบังคับหรือ คำสั่งของศาลแล้ว แต่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ จะชำระหนี้ได้ บริษัทจึงจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้และถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิได้ ตามมาตรา 65 ทวิ(9) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 4(2) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ.2534) ​​
การตัดหนี้สูญกรณีลูกหนี้ได้ถูกบริษัทฟ้อง การตีมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ทางภาษีอาก