การจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตล่วงหน้า ผู้เสียภาษีสามารถหักลดหย่อนได้ตามเงินประกันในปีนั้น หรือจำนวนที่จ่ายจริง

          การหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตสามารถหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท และได้รับยกเว้นเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายสำหรับส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท สำหรับเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป โดยกรมธรรม์ประกันชีวิตต้องมีกำหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป และได้เอาประกันไว้กับผู้รับประกันที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในไทย ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 2(61) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 5 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ.2551)
การจ่ายค่าเช่าห้องพักให้กับบุคคลธรรมดา ห การจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และประกัน