การจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาลของรัฐบาล หรือเอกชน ในส่วนที่เกินจากกองทุนประกันสังคม ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

          ถือเป็นการจ่ายค่าจ้างทำของ           1. ผู้จ่ายเป็นบุคคลธรรมดา ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจากไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย           2. ผู้จ่ายเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น                (1) จ่ายให้กับโรงพยาบาลของรัฐบาล ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจากโรงพยาบาลของรัฐบาลไม่ใช่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร                (2) จ่ายให้กับโรงพยาบาลเอกชน ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ตามข้อ 8(2) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ               (3) จ่ายให้กับโรงพยาบาลที่เป็นมูลนิธิหรือสมาคม ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่ จ่าย ตามข้อ 8(2) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
การจ่ายค่าบริการให้ธนาคารในต่างประเทศ การจ่ายค่าเงินประกันการใช้บริการโทรศัพท์