การจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ให้กับธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตซึ่งมีเป็นจำนวนหลายคราว ทำให้ไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ต้องทำอย่างไร

          กรมสรรพากรผ่อนผันให้บริษัทไม่ต้องออกหนังสือรับรองฯ ในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ให้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 1 ครั้งต่อเดือน แต่บริษัทยังคงมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินได้ ตามมาตรา 50 ทวิ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร และต้องยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วย
การจ่ายค่าขนส่ง ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่ การจ่ายค่านายหน้า ค่าที่ปรึกษา ค่าบริการ