การจ่ายของรางวัล ได้มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งไว้แล้ว แต่ต่อมาลูกค้าได้ขอเปลี่ยนของรางวัล ซึ่งมีมูลค่าสูงขึ้นจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

          ให้หักภาษี ณ ที่จ่ายเฉพาะส่วนต่าง  และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ถูกต้องในเดือนที่มีการเปลี่ยนของรางวัล​
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
การจ้างรถพยาบาลมาประจำที่บริษัท ต้องหักภ การจ่ายค่าขนส่ง ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่