เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

การจัดทำหนังสือมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีในหน่วยงานต่างๆ ต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่

          หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีในหน่วยงานต่างๆ เข้าลักษณะเป็นตราสารใบมอบอำนาจ คือ ใบตั้งตัวแทน ซึ่งมิได้กระทำในรูปลักษณะตราสารสัญญา อยู่ในบังคับต้องเสียค่าอากรแสตมป์ ตามลักษณะแห่งตราสาร 7. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ โดยผู้มอบอำนาจเป็นผู้มีหน้าที่เสียอากรและผู้รับมอบเป็นผู้ขีดฆ่าอากรแสตมป์ แบ่งเป็น 3 กรณี           1. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลเดียวหรือหลายคน กระทำการครั้งเดียว เสียอากร 10 บาท           2. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลเดียวหรือหลายคนร่วมกระทำการมากกว่าครั้งเดียว เสียอากร 30 บาท           3. กรณีมอบอำนาจให้กระทำการมากกว่าครั้งเดียว โดยให้บุคคลหลายคนต่างคนต่างกระทำกิจการแยกกันได้ คิดตามรายตัวบุคคลที่รับมอบคนละ 30 บาท​
การจัดทำรายงานภาษีซื้อต้องลงรายการเป็นชื การจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่า