การจัดทำประมาณการกำไรสุทธิ ตามมาตรา 67 ทวิ(1) แห่งประมวลรัษฎากร ปรากฏว่ามีกำไรสุทธิขาดไปเกินอัตราร้อยละ 25 มีสาเหตุมาจากยื่นแบบฯ เพิ่มเติม ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายลดลง คำว่า "กำไรสุทธิขาดเกินอัตราร้อยละ 25" นั้นเปรียบเทียบจากแบบ ภ.ง.ด.50/ภ.ง.ด.51 เฉพาะฉบับปกติ หรือต้องนำฉบับเพิ่มเติมมารวมด้วย มีวิธีการ และหลักเกณฑ์อย่างไร

          ต้องนำแบบ ภ.ง.ด.51 และ ภ.ง.ด.50 ฉบับเพิ่มเติมมารวมเปรียบเทียบด้วย
การจัดทำประมาณการกำไรสุทธิ ตามมาตรา 67 ทวิ(1) แห่งประมวลรัษฎากร ปรากฏว่ามีกำไรสุทธิขาดไปเกินอัตราร้อยละ 25 มีสาเหตุมาจากยื่นแบบฯ เพิ่มเติม ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายลดลง คำว่า "กำไรสุทธิขาดเกินอัตราร้อยละ 25" นั้นเปรียบเทียบจากแบบ ภ.ง.ด.50/ภ.ง.ด.51 เฉพาะฉบับปกติ หรือต้องนำฉบับเพิ่มเติมมารวมด้วย มีวิธีการ และหลักเกณฑ์อย่างไร
การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ ต้องทำอย่างไ การจัดทำรายงานตามมาตรา 87 แห่งประมวลรัษฎ