การจัดตั้งคณะบุคคล ต้องดำเนินการอย่างไร

          การจัดตั้งคณะบุคคล ดำเนินการโดยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปทำสัญญาจัดตั้งคณะบุคคล หากประกอบการมีรายได้ มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรและมีหน้าที่ยื่นคำร้องตาม แบบ ล.ป.10.2 ขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีเงินได้พึงประเมิน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้องที่ซึ่งเป็นสถานประกอบการ และถ้ามีรายได้เกิน 1,800,000 บาทต่อปี มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย​
การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตาม การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ ต้องทำอย่างไ