การจัดการอบรมให้พนักงาน สามารถนำใบกำกับภาษีซื้อมาใช้ได้หรือไม่

          ภาษีซื้ออันเกิดจากการจัดสัมมนา อบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานบริษัท มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ สามารถนำมาใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ เนื่องจากเป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ
การจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัดใครมีหน การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตาม