การคำนวณเบี้ยปรับเงินเพิ่มกรณีที่ยื่นยอดขายขาดและยื่นยอดซื้อขาด คำนวณอย่างไร

           ให้คำนวณเบี้ยปรับจากภาษีขายที่แสดงไว้ขาดไป ต้องเสียเบี้ยปรับอีก 1 เท่า ตามมาตรา 89(3) และ (4) แห่งประมวลรัษฎากร แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า ขอลดเบี้ยปรับได้ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.81/2542ฯ  และเงินเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ ตามมาตรา 89/1 แห่งประมวลรัษฎากร
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
การคำนวณเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดี การค้ำประกันตามวงเงินกับค้ำประกันที่ใช้ต