การคำนวณเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ในส่วน ก การคำนวณเงินได้ข้อ 5 เงินได้ที่จ่ายให้ครั้งเดียวที่มีวิธีการคำนวณแตกต่างไปจากข้อ 1 หมายถึงอะไร

          หมายถึง เงินได้ที่มีวิธีการคำนวณแตกต่างจากเงินได้ที่คำนวณตามหลักเกณฑ์ และวิธีการเช่นเดียวกับวิธีการคำนวณบำเหน็จ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ​
การคำนวณเงินเพิ่มของแบบ ภ.ง.ด.50 และแบบ การคำนวณเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดี