การคำนวณหักลดหย่อนบุตร กรณีต่างฝ่ายต่างมีเงินได้และแยกยื่นแบบฯ จะหักลดหย่อนบุตรได้อย่างไร

          ตั้งแต่ปีภาษี 2560  การหักลดหย่อนบุตรตามมาตรา 47(1)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560 ให้หักลดหย่อนบุตรคนละ 30,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร ในกรณีผู้มีเงินได้มีทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายและบุตรบุญธรรม ให้นำบุตรชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดมาหักก่อน แล้วจึงนำบุตรบุญธรรมมาหัก เว้นแต่                • ในกรณีผู้มีเงินได้มีบุตรชอบด้วยกฎหมายที่มีชีวิตอยู่รวมเป็นจำนวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จะนำบุตรบุญธรรมมาหักไม่ได้                • แต่ถ้าบุตรชอบด้วยกฎหมายมีจำนวนไม่ถึง 3 คน ให้นำบุตรบุญธรรมมาหักได้ โดยเมื่อรวมกับบุตรชอบด้วยกฎหมายแล้วต้องไม่เกิน 3 คน
การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่รวมอยู่ในราคาส การคำนวณเครดิตภาษีเงินปันผล กรณีผู้มีอาย