การคำนวณภาษี ตามมาตรา 48(2) แห่งประมวลรัษฎากร (อัตราร้อยละ 0.5) กรณีใช้สิทธิยกเว้นสำหรับผู้มีเงินได้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป คำนวณจากเงินได้พึงประเมินก่อนหรือหักเงินที่ได้รับยกเว้น 190,000 บาทแล้ว

          การคำนวณภาษี ตามมาตรา 48(2) แห่งประมวลรัษฎากร (อัตราร้อยละ 0.5) กรณีใช้สิทธิยกเว้นสำหรับผู้มีเงินได้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 257 (พ.ศ.2549) และ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 150) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 231) ให้คำนวณจากเงินได้พึงประเมินหลังจากหัก 190,000 บาท แล้ว​
การคำนวณประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินอัตรา การคำนวณภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.94 ที่นำเงินได้