การขายเชื้อจุลินทรีย์ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

        การขายเชื้อจุลินทรีย์ เข้าลักษณะเป็นการขายสัตว์ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร 
การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไ การขายเมล็ดกาแฟดิบ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่