การขายหัวกุ้ง เปลือกกุ้งจากกุ้งดิบและกุ้งต้มหรือกุ้งทอด ซึ่งโดยสภาพไม่สามารถแปรสภาพใช้เป็นอาหารได้ จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          หัวกุ้ง เปลือกกุ้งดังกล่าวยังคงลักษณะเป็นเศษซากของสัตว์ เข้าลักษณะเป็นการขายสัตว์ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร
การขายหนี้เงินกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ของบร การขายอสังหาริมทรัพย์กรณีใดที่ไม่ต้องจดท