เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

การขายสินค้าเงินผ่อนต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร

          การคำนวณรายได้และรายจ่ายเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการขายผ่อนชำระ            กรณีกรรมสิทธิ์ยังไม่ได้โอนไปยังผู้ซื้อและมีอายุสัญญาเกิน 1 รอบระยะเวลาบัญชี ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ โดยให้นำกำไรที่เกิดจากการขายมารวมคำนวณเป็นรายได้ทั้งจำนวนในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการขายผ่อนชำระ สำหรับดอกผลขายผ่อนชำระให้นำมารวมคำนวณเป็นรายได้แต่ละงวดตามวิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป           กรณีกรรมสิทธิ์ได้โอนไปยังผู้ซื้อทันที ให้นำรายได้จากการขายมารวมคำนวณเป็นรายได้ทั้งจำนวนในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการขายสินค้า            ตามข้อ 3.5 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.1/2528ฯ แก้ไขเพิ่มเติมโดย คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.155/2549ฯ ใช้บังคับ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป สำหรับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.36/2536ฯ
การขายสินค้าหรือให้บริการกับราชการส่วนท้ การขายสินค้าเป็นเงินผ่อนชำระที่กรรมสิทธิ